Enerji Müh. Y.Lisans Programı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PLANI

ENE EGITIM PLANI_2023 (TÜRKÇE)

Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

 

ENE 500 Yüksek Lisans Tezi (0-1)Kredisiz 26
*ENE 599 Araştırma Semineri (0-2)Kredisiz 8
ENE 501 Enerji Mühendisliğinin Temelleri (3-0)3 8
ENE 8XX  Uzmanlık Alanı Çalışmaları  (8-0)Kredisiz 4

 

* Bütün Yüksek Lisans öğrencileri, Yüksek Lisans Semineri dersini ilk 4 yarıyıl

içerisinde almak zorundadır.

 

Disiplinler arası program öğrencileri, 8XX dersini danışmanlarının bağlı olduğu

anabilim dalından alacaklardır.

 

Toplam kredi (en az)                                     : 21

Kredili alınacak derslerin sayısı (en az)        : 7

 

Seçmeli Dersler

ENE 502 İleri Mühendislik Termodinamiği (3-0)3 8
ENE 508 Gözenekli Ortamda Akış (3-0)3 8
ENE 509 Sayısal Akışkanlar Mekaniği (3-0)3 8
ENE 510 Rüzgar Enerji Sistemlerinin Temelleri (3-0)3 8
ENE 511 Rüzgar Enerjileri Meteorolojisi (3-0)3 Ö.K. ENE 510 8
ENE 512 Rüzgar Türbinleri Aerodinamiği I (3-2)4 Ö.K. ENE 510 8
ENE 513 Rüzgar Türbinleri Aerodinamiği II (3-2)4 Ö.K. ENE 510 ve

ENE 512

8
ENE 520 Biyokütle Enerjisi ve Teknolojileri (3-0)3 8
ENE521 Biyokütlenin Termokimyasal Dönüşümü (3-0)3 8
ENE 522 Biyoenerji Proseslerinin Modelleme ve Simülasyonu (3-0)3 Ö.K. ENE521 8
ENE 523 Elektrokimyasal Enerji Sistemleri (3-0)3 8
ENE 524 Sürdürülebilir Enerji Dönüşümleri için Katalizör (3-0)3 8
ENE 530 Fotovoltaik Sistemlerin Temelleri (3-0)3 8
ENE 531 Güç Sistemleri Analizi (3-0)3 8
ENE 532 Güç Sisteminin Kararlılığı ve Dinamiği (3-0)3 8
ENE 540 Jeotermal Enerji ve Çevre (3-0)3 8
ENE 541 Jeotermal Elektrik Santralleri (3-0)3 8
ENE 542 Jeotermal Rezervuarların Modellemesi (3-0)3 8
ENE 556 Enerji Mühendisliği Çalışmaları (1-4)3 Ö.K. Öğr. Üye. onayı 8
ENE 572 Enerji Ekonomisi ve İşletmeciliği (3-0)3 8
ENE 580 Enerji Mühendisliğinde Özel Konular (3-0)3 8
ENE 590 Teknik Rapor Yazımı (0-2)Kredisiz 8

 

NOT:Seçmeli dersler listesi, program için nihai liste değildir. Öğrenciler Danışmanlarının tavsiyesi ile diğer bölümlerde açılan derslere kayıt yaptırabilirler.

 

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA AİT EĞİTİM PLANI

 

DERS İÇERİKLERİ

Enerji Mühendisliği

Zorunlu Dersler

 

ENE 500        Yüksek Lisans Tezi                                                     (0-1) Kredisiz            AKTS: 26

Deneysel ve/veya teorik araştırma konusuyla ilgili olabilir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yüksek lisans programınca istenen şartlar yerine getirilmelidir.

 

ENE 8XX       Uzmanlık Alanı Çalışmaları                                      (8-0)NC                   AKTS: 4

Yüksek Lisans öğrencileri belli bir konu seçip genelinde kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile o konuyu inceler.

 

ENE 599        Araştırma Semineri  (0-2)Kredisiz                                     AKTS:8

Dersin ilk iki haftası öğrencilere bilimde etik ve etik dışı davranışlar ile bilimsel çalışmalarını sözlü/yazılı sunarken dikkat edilmesi gerekenler anlatılacaktır. Ayrıca, bilimsel intihal konusunda farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. Ders kapsamında her öğrencinin çalışma alanı ile ilgili bir seminer vermesi gerekmektedir. Seminerin konusu öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenebilir. Öğrenci, danışmanının gözetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, analiz etme, sonuçları raporlama ve sunum yapma çalışmaları yapar.

 

ENE 501        Enerji Mühendisliğinin Temelleri                            (3-0)3                      AKTS: 8

Ders içinde Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biyokütle, Dalga Enerjileri, Enerji Verimliliği, şebekeler ve enerji politikaları üzerinde dersler işlenecektir. Öğrenciler ara sınavdan sonra gruplara ayrılarak bu başlıklardan birinde proje çalışması yürütecek ve bunu çalışmayı bir adet rapor ve sunum ile sunacaklardır. Ders ayrıca saha ziyaretleriyle desteklenecektir.

 

Seçmeli Dersler

Enerji Mühendisliği

 

ENE 502        İleri Mühendislik Termodinamiği                                      (3-0)3            AKTS: 8

Termodinamiğin 1. yasası, termodinamiğin 2. yasası, ekserji kaybı, tek fazlı sistemler, genel ekserji, çok fazlı sistemler

 

ENE 508        Gözenekli Ortamda Akış                                                     (3-0)3            AKTS: 8

Gözenekli ortamların morfolojik ve topolojik karakterizasyonu. Gözenek ölçeğinde akış mekanizmalarının genel incelenmesi. Gözenekli ortamda tek ve iki fazlı akış için temel ilkeler ve denklemler. Birbirine karışmayan akışkanların kararlı akış şartları altında eşzamanlı ötelenmesi. Gözenekli ortamlarda kılcal basınç kontrollü akış için perkolasyon teorisi. Islanımlılığın kılcal basınç ve göreli geçirgenlik histerezisi üzerine etkileri. Gözenekli ortamdaki akış modelleri. Deneysel verileri yorumlamak için ölçek yükseltme yaklaşımı.

 

ENE 509        Sayısal Akışkanlar Mekaniği                                             (3-0)3             AKTS:8

İç ve dış akımlar, lineer ve lineer olmayan denklemlerin çözümlenmesi, Navier Stokes denklemleri ve türbülans konusunda bilimsel programlama da kullanılan modelleri kavramak ve anlamak.

 

ENE 510        Rüzgar Enerji Sistemlerinin Temelleri                            (3-0)3              AKTS:8

Ders rüzgar enerjilerinin tarihçesi ve geleceği, Türkiye ve dünyada rüzgar enerjilerinin durumu, rüzgar türbinlerinin temel çalışma prensipleri, rüzgar enerjileri dalları (i) Meteoroloji (ii) Aerodinamik ve (iii) Kontrol dalları hakkında temel bilgiler içermektedir. Ayrıca, saha gezileri ile ders içeriği desteklenmektedir. Bu dersi alan öğrenciler kanat, rotor, dişli kutusu, jeneratör, frenler, gövde ve kule hakkında ve ayrıca şebeke bağlantısı, yatırım modelleme, çevre etkisi ve rüzgar ölçümleri konusunda bilgi sahibi olurlar.

 

ENE 511        Rüzgar Enerjileri Meteorolojisi                                        (3-0)3              AKTS: 8

Kursun sonunda öğrencinin rüzgar veri analizi, atmosferik sınır tabakası, Monin-Obukhov uzunluğu, benzerlik ilkesi, kararlılık analizi, türbülans, uyanmalar ve rüzgar akışının modellenmesi konularında bilgi sahibi olması beklenmektedir. Ö.K. ENE 510

 

ENE 512        Rüzgar Türbinleri Aerodinamiği I                                    (3-2)4              AKTS: 8

Bu dersin içeriği akışkanlar mekaniği konusunda lisans dersleri almış bir öğrenciyi, rüzgar enerjileri aerodinamiğine taşıma amaçlı bir köprü niteliğindedir. Derste kullanılan Blade Element Momentum (BEM) teorisi ile rüzgar enerjileri meteorolojisi, kontrol mekanizmaları aerodinamik yapıyla bağlanır ve öğrenci ders sonunda bir rüzgar türbinini taslak tasarımı için yeterli teorik bilgiye sahip olur. Ayrıca, bazı önemli aerodinamik durumların (vortex, kanat ucu kaybı, rotor ve kule etkisi gibi) hesaplama ve tasarlama konusunda da özel alt başlıklarla bilgi verilmiştir. Ders tüm bunların üstüne doğal olarak rüzgar türbin aeroelastisite konusunda temel bilgiler de barındırmaktadır . Ö.K. ENE 510

ENE 513        Rüzgar Türbinleri Aerodinamiği I I                                  (3-2)4              AKTS: 8

Ders kapsamında öğrenciler dinamik uyanma, dinamik durak ve kanat tasarım güncellemelerini malzeme kullanımlarını, girdap jeneratörlerini ve bunların hesaplanmasını öğrenirler. Bu yaw/tilt mekanizmalarına paralel olarak rüzgar simülasyon teknikleri ve yorulma analizi gerçekleştirilir.  Ö.K. ENE 510 ve ENE 512

ENE 520        Biyokütle Enerjisi ve Teknolojileri                                               (3-0)3                  AKTS: 8

Biyokütle enerjisi ve biyokütle çeşitleri. Biyokütleden ısı ve güç üretimi. Katı, sıvı ve gaz formda biyoyakıt üretim metot ve teknolojileri. Organik evsel atıkların biyokütle dönüşüm teknolojileri kullanılarak değerlendirilmesi. Biyokütle dönüşümünde katalitik ve yüksek basınç uygulamaları. Biyorafineriler.

 

ENE 521        Biyokütlenin Termokimyasal Dönüşümü                         (3-0)3              AKTS: 8

Biyokütle kaynakları ve özellikleri, çevresel etki ve süreklilik açısından özel bir dikkatle incelenecektir. Biyolojik dönüşüm metotları bu dersin bir konusu olmasa da modern biyorafineri konseptlerinde biyolojik ve termokimyasal proses metotları sıklıkla birleştirildiği için bu ikisi arasındaki ilişkiler detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Biyokütlenin yakılması, karbonlaştırılması, gazlaştırılması, pirolizi hidrotermal dönüşümü. Biyorafineriler ve biyoyakıtların entegrasyonu. Tekno-ekonomik analiz. Termokimyasal biyokütle dönüşümü ile ilgili mühendislik hesaplamaları.

 

ENE 522        Biyoenerji Proseslerinin Modelleme ve Simülasyonu        (3-0)3            AKTS: 8

Biyokütlenin termokimyasal dönüşümü ve ilgili proses konfigürasyonları, katı hammadelerin modelleme prosesleri, proses birimlerinin modellenmesi, proses şemalandırması, kütle ve enerji denklikleri. Ö.K. ENE 521

 

ENE 523        Elektrokimyasal Enerji Sistemleri                                      (3-0)3            AKTS: 8

Elektrokimyasal enerji dönüşüm ve depolama sistemlerine giriş, Elektrokimyasal hücrelerin ana prensipleri ve teorisi, Termoelektokimyasal döngüler, Elektrokimyasal reformlama ve sentez, Yakıt pilleri, Elektrolizörler, Piller, Elektrokimyasal enerji sistemlerinin enerji ve ekserji değerlendirilmeleri, Elektrokimyasal enerji sistemlerinin ekonomik ve çevresel değerlendirilmeleri.

 

ENE 524        Sürdürülebilir Enerji Dönüşümleri için Katalizör           (3-0)3            AKTS:8

Yenilebilir kataliz teknolojilerine giriş, Yakıtların katalitik üretimi, Biyogazın yenilenebilir karbon olarak kullanımı: metanın kuru reformlaması, Termokimyasal biyokütle dönüşümleri için katalizör, Hidrojen üretimi için alkol reformlaması, Katalitik biyodizel üretimi, Yakıt pilleri için katalizör, Elektrolizör ve Kimyasal Üretimi için Elektrokatalizör, Katalizör Karakterizasyonu ve Katalitik Reaksiyon Sistemleri.

 

ENE 530        Fotovoltaik Sistemlerin Temelleri                                       (3-0)3            AKTS:8

Yarı iletken malzemeler ve özellikleri, elektronik, optik, fiziksel ve kimyasal özelliklerin tespiti, elektron yapıları, 1. ve 2. nesil güneş pili teknolojileri, c-Si güneş pilleri tasarım ve üretim yöntemleri, CIGS, CdTe ve a-Si güneş pilleri ve üretim teknolojileri, c-Si güneş pili tasarımı ve modellenmesi, Güneş paneli tasarımı ve kurulumunun uygulamalı hesaplanması.

 

ENE 531        Güç Sistemleri Analizi                                                          (3-0)3            AKTS: 8

Güç sistemlerine giriş (Türkiye ve EU elektrik şebekeleri, şebeke yönetmelikleri, yenilenebilir enerji santrallerinin entegrasyonu), temel kavramlar, tek ve üç fazlı devrelerde güç denklemleri (İletim hatları, transformatörler, senkron makineler, rüzgar türbinleri, PV üniteleri), yük akışı analizi, simetrik üç fazlı kısa devre hesapları, rüzgar türbinlerinin üç fazlı arızalara katkısı, güç sistemleri kararlılığı, yük akışı ve simetrik üç faz kısa devre analizlerinin simülasyonu.

 

ENE 532        Güç Sisteminin Kararlılığı ve Dinamiği                              (3-0)3            AKTS: 8

Güç sistemi kararlılığı ve kontrolüne giriş, Kararlılık Analizi, Kararlı durum ve Geçici durum Kararlılığı, Güç Açısı denklemleri, Rotor dinamiği ve salınım denklemleri, senkronize güç katsayıları, Eşit alan kararlılığı kriteri,  Sistem dinamik analizi, Güç sistemlerinde frekans kontrolü.

 

ENE 540        Jeotermal Enerji ve Çevre                                                    (3-0)3            AKTS: 8

Jeotermal enerji, dünya’da jeotermal sistemlerin dağılımı, jeotermal enerjinin kullanımı, jeotermal sistemlerinin tektonik özellikleri, jeotermal sistemlerde kavramsal modeller, jeotermal sistemlerin hidrojeokimyasal özellikleri, jeotermal sistemleri etkileyen kimyasal faktörler, çevresel problemler ve çevresel etki değerlendirme konuları içermektedir.

 

ENE 541        Jeotermal Elektrik Santralleri                                            (3-0)3              AKTS: 8

Jeotermal enerjiye giriş. Çevrimler: jeotermal çevrimler, enerji ve ekserji analizleri. Akışkanlar mekaniği, borularda tek fazlı ve iki fazlı akış. Kütle transferi ve atık ısı: soğutma kuleleri, kondenserler. Gaz ayırma sistemleri. Saha gezisi. Dönem projesi.

 

ENE 542        Jeotermal Rezervuarların Modellemesi                             (3-0)3              AKTS: 8

Jeotermal kaynakların sınıflandırılması. Çatlaklı-gözenekli jeotermal rezervuarlarda akışkan ve ısı akış temelleri. Jeotermal rezervuar karakterizasyonu için kuyu testi analizi. Sayısal jeotermal rezervuar modellemesinde ilke ve metodlar. Kuyu yakınında ve jeotermal rezervuar koşullarında akış rejimlerini simüle etmek için modelleme yöntemlerinin uygulamaları. Rezervuar tarihsel çakıştırma ve gelecek performans tahmini.

 

ENE 556        Enerji Mühendisliği Çalışmaları                                          (1-4) 3              AKTS: 8

Bir grup veya bireysel tasarım projeleri. Tasarım çalışması öğrencinin mühendislik geçmişine bağlı birçok konuları kapsar ve tasarım kavramı, teknik analiz, ekonomik ve emniyet incelemeleri bunlara dahildir. Bir rapor ve sözlü savunma istenecektir.

Ö.K. öğretim üyesinin onayı.

 

ENE 572        Enerji Ekonomisi ve İşletmeciliği                                       (3-0)3              AKTS: 8

Enerji ekonomisi ve işletmeciliğine giriş Ekonomi ve karar verme mekanizması. Yatırım ve karar verme mekanizması. Yatırım analizi ve kararı. Enerji ekonomisi ve işletmesinde kullanılan teknikler. Başa-baş analizi. Lineer programlama. Lineer programları içeren problemler. Fiyat analizi.

 

ENE 580        Enerji Mühendisliğinde Özel Konular                              (3-0)3             AKTS: 8

Enerji mühendisliğinde özel konular, yönlendirilmiş grup çalışması ile yürütülür.           

 

ENE 590        Teknik Rapor Yazımı                                                          (0-2) Kredisiz AKTS: 8

Süreli yayın makalelerinin, raporların, tezin hazırlanması ve yürütülmesi. Araştırma metodları. Taslak ve düzeltme yöntemleri. Tez tasarımı. Dergi makaleleri ve raporların yazımı.